Algemene voorwaarden van Tea, cakes and company

Artikel 1. Definities

1.1. Tea, cakes and company: denatuurlijke- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen vandiensten met betrekking tot het verstrekken van spijs en drank en/of het terbeschikking stellen van materialen, met alle daarbij behorende werkzaamheden endiensten, en alles in de ruimste zin des woords.  

1.2. De Klant/opdrachtgever: denatuurlijke- of rechtspersoon die met Tea, cakes and company  een overeenkomst heeft gesloten.  

1.3. Gast: de natuurlijke persoonen/of degene(n) die hem vergezelt(len), aan wie op grond van een met de klantgesloten overeenkomst een horecadienst moet worden verleend. Waar in dezeAlgemene Leveringsvoorwaarden wordt gesproken van klant of gast, wordt zowelgast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekkingnoodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beiden bedoeld kan zijn.

1.4. Overeenkomst: eenovereenkomst tussen  Tea, cakes andcompany  en een klant ter zake één ofmeer door Tea, cakes and company ten behoeve van die klant te verlenen dienstentegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van horecaovereenkomstwordt soms de term ‘reservering’ of ‘opdracht’ gebruikt.  

1.5. Huurzaken: alle eigendommen van Tea, cakes andcompany, alsmede eigendommen van derden, waaronder meubilair, serviesgoed,glaswerk, (onderdelen van)

(zaal)ruimte(n), overkappingen,alles in de ruimste zin des woords, die - al dan niet tegen betaling - terbeschikking worden gesteld gedurende de duur van de overeenkomst met deklant.  

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze AlgemeneLeveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten enoverige prestaties waartoe Tea, cakes and company zich bij overeenkomstverbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulkeovereenkomsten.  

2.2. Deze AlgemeneLeveringsvoorwaarden stellen de voorwaarden van de klant terzijde, tenzijschriftelijk anders wordt overeengekomen. Afwijkingen van deze AlgemeneLeveringsvoorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zoverdie schriftelijk en uitdrukkelijk door Tea, cakes and company zijn bevestigd.

2.3. Prijzen in de offertes en overeenkomsten zijngebaseerd op de vigerende omstandigheden en gegevens, (met name de kosten vanlonen en materialen), zoals die golden

c.q. aan Tea, cakes and companybekend waren ten tijde van het uitbrengen van een offerte c.q. het aangaan vaneen overeenkomst. Tea, cakes and company is gerechtigd aangeboden ofovereengekomen prijzen in redelijkheid en billijkheid te wijzigen, indien indie omstandigheden of gegevens na het uitbrengen van de offerte, c.q. hetaangaan van de overeenkomst, maar voor de uitvoering van de overeenkomst,verandering komt. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk andersis overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn inclusief het toepasselijke BTWtarief, tenzij anders vermeld.

2.4. Een overeenkomst wordtgeacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien Tea, cakes and company eenreservering schriftelijk dan wel via e-mail bevestigt. Tea, cakes and company zal tot uitvoering van de overeenkomstslechts gehouden zijn, nadat zij van de klant deze reserveringsbevestiging, inde vorm van een ondertekende offerte ontvangen heeft.

Artikel 3. Overeenkomst metderden, huurzaken en privacy

3.1. De bepalingen in dit artikelzijn van toepassing, indien Tea, cakes and company zich verbindt tot het vanderden huren van huurzaken en/of van entertainment ten behoeve van deuitvoering van de opdracht voor het leveren van diensten aan de klant.

3.2. Tea, cakes and companytreedt bij het huren van huurzaken en entertainment op als tussenpersoon van deklant en verwerpt derhalve elke aansprakelijkheid ten aanzien van de huurzakenen entertainment, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Tea, cakesand company. De klant dient zelf de huurzaken te controleren op juistheid bijin ontvangstname en/of betreden. Bij plaatsing overlegt Tea, cakes and companyeen lijst waarop de huurzaken vermeld staan. Tea, cakes and company treedt slechts op als tussenpersoon voorpartijen, klant en entertainment. Klant en entertainment dienen zelf huncontract/overeenkomst af te wikkelen.  

3.3. Ingeval van tenietgaan,vermissing of beschadiging van de huurzaken dient de klant aan Tea, cakes andcompany de kosten van vervanging van deze huurzaken door nieuwe materialen tevergoeden, tenzij  er sprake is van opzetof grove schuld door Tea, cakes and company.

3.4. De klant heeft niet hetrecht de huurzaken wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden afte staan.  

3.5. Van gevonden voorwerpen,waarvan de rechthebbende zich niet binnen één jaar na de inlevering bij Tea,cakes and company heeft gemeld, verkrijgt Tea, cakes and company het eigendom.

3.6. Tea, cakes and company isverplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van deopdrachtgever jegens derden. Tea, cakes and company zal in het kader van deopdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van debelangen van de opdrachtgever.

Artikel 4. Overmacht enannulering

4.1. Tea, cakes and company is gerechtigd een overeenkomstals bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit tevoeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeeldusdanig zijn, dat beschadiging van huurzaken en te leveren goederen  te vrezen valt, c.q. de entertainmentredelijkerwijs niet kan worden doorgezet. Ook in geval van overmacht doorbijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval, is Tea, cakes and company gerechtigd deovereenkomst niet verder of gedeeltelijk uit te voeren. In dat geval is Tea,cakes and company niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de klant dehuurprijs niet, c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeeltevan de overeenkomst verschuldigd zijn. Toelichting overmacht:

4.1.a. Als Tea, cakes and company als gevolg van eenomstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die evenmin krachtens dewet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekeningkomt, zoals bijvoorbeeld werkstaking, personeelstekort en dergelijke,verhinderd is om enige verplichting (tijdig) na te komen, is Tea, cakes andcompany niet tot nakoming hiervan gehouden, zonder dat Tea, cakes and companytot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht is.

4.1.b Onder zodanigeomstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/ofdiensten en/of instellingen waarvan Tea, cakes and company gebruik wenst temaken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemdeals overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.  

4.1.c. Indien één der partijenbij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit dieovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij(en) hiervan zospoedig mogelijk in kennis te stellen.  

Algemene Leverings-voorwaarden van Tea, cakes andcompany

4.2. Beide partijen hebben het recht deovereenkomst tussentijds te beëindigen door opzegging met inachtneming vanminimaal 7 dagen. Een dergelijke opzegging dient schriftelijk (per e-mail isook mogelijk) en telefonisch te geschieden. Voor deberekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop deschriftelijke annulering  Tea, cakes andcompany heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan opdrachtgever geenrechten ontlenen. Voor de volledigheid dient echter ook een mondelingeannulering (persoonlijk dan wel telefonisch) plaats te vinden.

4.3. Bijannulering meer dan 7 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering isopdrachtgever niet gehouden aan betaling.

Bij annulering 3 tot 7 dagen  voor bedoeld tijdstip is opdrachtgevergehouden 10% van de totaalsom aan Tea, cakes and company te betalen.  

Bij annuleringminder dan 48 uur voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 15% van detotaalsom aan Tea, cakes and company te betalen.  

Bij annuleringminder dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 25% van detotaalsom aan Tea, cakes and company te betalen.

Bovendien: bedragen worden vermeerderd met reeds tot hettijdstip van de beëindiging aan derden betaalde kosten. Ook als annuleringmeerdan 7 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is. Denk hierbij aan de huurvan een locatie.

4.4. De tussentijdse beëindigingheeft ook tot gevolg, dat beide partijen na het tijdstip, waartegen de overeenkomstis opgezegd, niet langer verplicht zijn de overeenkomst na te komen.Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op vóór het tijdstip vanbeëindiging door Tea, cakes and company verrichte werkzaamheden, blijven instand. Dat wil zeggen dat Tea, cakes and company het recht behoudt om de tothet tijdstip van de beëindiging bestede uren en gemaakte kosten en kosten vanderden in rekening te brengen.

Artikel 5.Aansprakelijkheidsbeperking

5.1. Tea, cakes and company is slechts aansprakelijk voor schadegeleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is vaneen aan Tea, cakes and company toe te rekenen tekortkoming, met dien verstandedat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Tea, cakesand company verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branchegeldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgendebeperkingen in acht worden genomen.

-   Nietvoor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke,door welke oorzaak ook ontstaan.

-   Tea,cakes and company is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door oftijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken ofinstallaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zakenwelke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

-   Voorschade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Tea, cakes andcompany nimmer aansprakelijk.

-   Dedoor Tea, cakes and company te vergoeden schade zal gematigd worden, indien dedoor opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang vande door opdrachtgever geleden schade.

-   Indiende assuradeur van Tea, cakes and company om welke reden dan ook niet totuitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Tea, cakes and company teallen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

 

Indien Tea, cakes and company nietverzekerd is ten tijde van deze overeenkomst, dan geldt dat deaansprakelijkheid te allen tijde beperkt wordt tot ten hoogste tweemaal deaanneemsom.

5.2. De klant vrijwaart Tea,cakes and company voor claims van derden verband houdende met schade alsbedoeld in artikel 5.1.

Artikel 6. Betaling

6.1.  Allebetalingen dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden á contantop de leveringsdag dan wel binnen 7 dagen na de leveringsdag viabankoverschrijving of alsnog contant. Indien betaling niet of niet tijdiggeschiedt, is Tea, cakes and company gerechtigd hierover per direct eenvertragingsrente van 12 procent per jaar in rekening te brengen. Tea, cakes andcompany is tevens steeds gerechtigd  eenaanbetaling van haar facturen te verlangen. De aanbetaling bedraagt minimaal 25% van het totale factuurbedrag. Deaanbetaling dient terstond te worden voldaan bij ondertekening van de offerte,dan wel binnen 7 dagen na ondertekening van de offerte via bankoverschrijving.

6.2.  Klachtenover facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijkte worden ingediend.

6.3.  

a.  Buitengerechtelijkekosten bij zakelijke transacties:

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van7 dagen heeft plaatsgevonden is opdrachtgever zonder ingebrekestelling inverzuim en is opdrachtgever aan Tea, cakes and company de buitengerechtelijkeincassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd metrente op grond van artikel 6.4, met een minimum van € 50,--.. Als de werkelijkgemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen,zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.

b. Buitengerechtelijkekosten bij transacties met consumenten:

Wanneer betaling door een consument niet binnen deovereengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan Tea, cakes and company debuitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoedingvoor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordtdoor de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim(artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven vanbetaling -waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die inovereenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijkeincassokosten verschuldigd wordt- vruchteloos is aangemaand tot betaling binneneen termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

 

6.4. In de in lid 6.3 genoemdegevallen is Tea, cakes and company eveneens gerechtigd de nakoming van alleverplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, alsmede de overeenkomst naingebrekestelling, doch zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van eenschriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Deze rechten komen Tea, cakesand company eveneens toe in geval opdrachtgever in staat van faillissementwordt verklaard, indien de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard, indienaan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf vanopdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd, of -in geval opdrachtgevereen rechtspersoon of vennootschap is - één of meer vennoten van opdrachtgeveruittreden, de statuten en/of reglementen van opdrachtgever worden gewijzigd danwel indien opdrachtgever besluit tot ontbinding of liquidatie van zijnonderneming.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2.Alle geschillen die tussen partijen ontstaannaar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden of daaruitvoortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter in devestigingsplaats van Tea, cakes and company, tenzij op grond van dwingend rechteen andere rechter bevoegd is.